「 NeoComplete 」 一覧

Ubuntu server12.04でneocompleteをつかうためにvim7.4をビルドした〜初夢、美夢

2014/01/01   -vim
 ,

By: jinterwas – CC BY 2.0[/caption]   Ubuntu server 12.04ではapt-getでneocomplete対応のvimをインスト …

vimを軽く早く~NeoBundleLazy NeoComplete gitgutter

2013/12/29   -vim
 , ,

NeoBundleLazyをつかう 起動時間の計測

log.txtに起動時間が計測される NeoBundleLazyは起動時にプラグイ …